Bejelentkezés

Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely, Benczúr Gyula út 10., távolság: 1,5 km. Az idén 100 éves iskolabeiskolázási területe hagyományosan Kámon és Herény, de a közeli falvakból is sokan járnak be. A közelben található az Erdészeti Tudományos Intézet Kámoni Arborétuma és a herényi csillagvizsgáló. Az iskola a testnevelés és sport mellett tradicionálisan erős a környezeti nevelés terén; e profil további erősítése érdekében az újonnan felépülő központi labort a természettudományos tárgyak közül elsősorban a földrajz, biológia és esetleg a kémia hatékonyabb tanításához is szükségesnek tartjuk.

 

Bercsényi Miklós Általános Iskola, Szombathely, Bercsényi Miklós utca 1., távolság: 2,8 km. 1983-ban alakult Szombathely központjának nyugati részén. A Bercsényi 1992-től a Tolnainé-féle módszer bázisiskolája lett, segítve ezzel az eltérő fejlődést mutató gyermekek olvasástanítását, erőfeszítései az esélyegyenlőség biztosítása terén a későbbiekben is figyelemre méltóak voltak.

Az intézmény ellátja ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelését-oktatását; a beszédfogyatékosság, illetve a nyelvi fejlődési zavar következtében sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátását, ép értelmű érzékszervi fogyatékos – látás- és hallássérült – tanulók integrált ellátását, személyiségre orientált inkluzív, befogadó iskolai oktatást. Az intézmény szakértői és rehabilitációs bizottság által készített szakvélemény alapján ellátja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető,illetve organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igénylő tanulók integrált nevelését–oktatását az Aranyhíd Nevelési-oktatási Integrációs Központ, illetve a Nevelési Tanácsadó közreműködésével; ellátja ép értelmi mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelését-oktatását az 1-8 évfolyamokon;a beszédfogyatékosság, illetve a nyelvi fejlődési zavar következtében sajátos nevelési igénylő tanulók integrált ellátása, ép értelmi érzékszervi fogyatékos – látás- és hallássérült – tanulók

 integrált ellátása. Kiegészítő és kisegítő tevékenységek az intézményben: Beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozások szervezése a közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően. A közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő tanulók iskolai neveléséhez; a tanulók fejlettségi, képesség- és teljesítményvizsgálatához a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igénybevétele. A lelkileg sérült és emiatt tanulmányi, vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók iskolai neveléséhez a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és rehabilitációs Bizottság igénybevétele a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített szakvélemény alapján ellátja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos illetve tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését–oktatását az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, illetve a Nevelési Tanácsadó közreműködésével 2006-ban három évre elnyerte az „Ökoiskola” címet (Vas megyéből összesen két iskolát díjaztak), e cím azonban kötelez, és esetleges újbóli elnyerése érdekében a labort a Gotthardhoz némileg hasonló célokkal környezeti nevelés szolgálatába fogja állítani az iskola.

 

Neumann János Általános Iskola, 9700 Szombathely, Losonc utca 1., távolság: 1,9 km. Szombathely központjának északkeleti peremén található, 1962-ben alakult. A matematika, informatika és az angol nyelv emelt szintű, nyelvi laborral is támogatott oktatása mellett 2008-ban szintén elnyerte az „Ökoiskola” címet. 2005-ben az iskola – egészségnevelő munkája és a város vöröskeresztes munkájába való aktív bekapcsolódás elismeréseképpen elnyerte a „Vöröskereszt bázisiskolája” címet is. Ennek szellemében a Neumann a pályázatból felépítendő labort – vélhetően szintén a biológia tantárgy, illetőleg szakkör keretében – az alapvető humánbiológiai, akár orvosi ismeretek átadására is kiválóan alkalmas lesz.

 

Paragvári Utcai Általános Iskola, 9700 Szombathely, Paragvári utca 2., távolság: 1,2 km. 1906-ban alapították a Szent Domonkos-rendi nővérek, 1948-tól Paragvári, majd Hámán Kató, 1990-től ismét Paragvári Utcai Általános Iskola névre hallgatott. Zenei tagozata 50 éve működik, Vas megyében mindmáig egyetlenként. Az iskola szaktantermi ellátottsága jónak mondható ugyan, de a természettudományos tárgyak oktatásához szükséges taneszközök beszerzése itt is probléma. Egy közös természettudományos laborban az eszközbeszerzés központilag megoldódna és a magas természettudományos képzés iránti igényt fogja kielégíteni az iskola.

 

Reguly Antal Általános Iskola, 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 79., távolság: 3 km. Szombathely egyik legrégebben alapított általános iskolája, 130 éves. A (nyelvoktató típusú) német nemzetiségi oktatás biztosítása mellett a Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozata is itt működik (a földrajzi közelség okán). Bár ez az iskola is fontosnak tartja a környezet védelmére való nevelését, az e célt szolgáló évi 3-4 nap természetjárás csak akkor ér valamit, ha egy nagyobb tanítási struktúra, modul részeként kerül rá sor, melynek kialakításában – háttér-infrastruktúraként – a labor is fontos szerepet játszhat. Egyes alternatív pedagógiai módszereket használó iskolák tanárai (pl. Waldorf) a hasonló hosszabb-rövidebb, akár több napos kirándulások alkalmával a természet vagy a helyi társadalmi viszonyok (pl. egy faluban) megismeréséhez kapcsolódó feladatokat tűznek ki a tanulók számára, a végcél pedig egy esszé vagy tanulmány megírása. Mindezzel előmozdítják a tanulókban a tudományos igényű gondolkodás kialakulását.

 

 

Zrínyi Ilona Általános Iskola, 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u. 10., távolság: 2,7 km. 1886-ban alakult, polgári fiúiskolaként. A hatvanas évektől kezdve itt működik Vas megye első testnevelés-tagozata, ma pedig a Zrínyi profiljába tartozik a Rogers-program is. Amennyiben az iskola vezetése gondolkodik abban, hogy, a polgári iskolai múlt kapcsán – hiszen az iskola épülete is eredetileg efféle célokra épült – szakoktatással bővítse az iskola kínálatát, akkor az újonnan felépülő labor ehhez is jó hátteret nyújthat, közelebbről meglátásunk szerint a fizika- és kémiaoktatáshoz is kapcsolódó, a tanulók által végzendő gyakorlati tevékenységekhez. A testnevelés-tagozat megléte jó alapot adhat az olyan iskolákkal való együttműködéshez, amelyek elsődleges céljuknak tekintik akár a környezeti, akár az egészséges életmódra történő nevelést, vagy akár az alapvető, a mindennapi boldoguláshoz szükséges orvosi ismeretek átadását ([sport]sérülések ellátása, elsősegélynyújtás, gyógyszerek hatásmechanizmusa stb.).

 

Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola, 9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor u. 29., távolság: 16,3 km. Az iskolába a környező falvakból – Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes, Narda, Nárai stb. – de még Szombathelyről is járnak diákok. Jellegéből adódóan (német és horvát nemzetiségű diákok járnak az iskolába) a saját és más népek kultúrájához való helyes viszonyulás megtanítása kulcsszerephez jut ebben az iskolában. Ezen kívül több hagyományőrző rendezvényt, valamint színjátszó és természetkutató szakkört szerveznek. Utóbbinak a tantárgyi vonatkozásai hagyományosan a biológiát (növény- és állattan) érintik, de megfelelő felszereltség esetén, melynek eléréséhez a pályázat hathatós segítséget nyújtana, a fizikai és kémiai ismeretek élménycentrikus átadása is kivitelezhető volna. A nemzetiségi identitás megőrzésében azonban nagy fontossággal bírna az is, hogy mindez legalább részben nemzetiségi nyelven folyhasson, ehhez megfelelő könyvekre és segédletekre, sőt esetleg tanárokra is szükség volna.

 

Kardos László Általános Iskola, 9800 Vasvár, József Attila u. 23-25., távolság: 43,1 km. A Kardos László Általános Iskola 1988-ban költözött jelenlegi nagy, 4 szintes épületébe, mely több, részben más intézmény által kiszervezett művészeti tevékenységnek is otthont ad (énekkar, néptánc, társastánc, kézműves foglalkozások, zeneiskola előkészítő osztályai); megteremtették az integrált oktatás feltételeit is. Az iskola korábban a „Vöröskeresztes Bázisiskola” és az „Ökoiskola” címet is elnyerte; az új oktatási központ a két elnyert cím ellenére is kevesebb súlyt kapó természettudományi tárgyak oktatásának megújítására komoly lehetőséget ad, segítve az iskolát akár újabb címek elnyerésében. A nagyobb földrajzi távolság olyan természeti jelenségek – ill. az azokhoz kapcsolódó mérések – gyakorlati bemutatását is lehetővé teszi döntően a földrajz és fizika tantárgyak vagy szakkörök keretében, amelyek más, a Bolyaihoz közel fekvő szombathelyi iskolákban nem adnak látványos eredményt. A labor műszerparkjában esetlegesen helyet kapó térképészeti műszerek (pl. teodolit) segítségével a földrajzoktatás akár térképészeti alapismeretek átadásával is bővülhet. Az ehhez, valamint esetlegesen a fizika oktatásához is kapcsolódó terepmunka pedig az élményközpontú tanítást viszi be az iskolába (geodéziai tábor, fizikatábor stb. formájában). Mivel Vasváron az iskolai táboroknak eddig is jól működő gyakorlata volt, kijelenthető, hogy ezek is hatékonyabban állíthatók az oktatás szolgálatába egy-egy új, közösen használt műszer birtokában.

 

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 9751 Vép, Rákóczi u. 22., távolság: 10,4 km. A csaknem 400 éves iskola beiskolázási területe jelenleg, a környező iskolák megszűnése után Vépen kívül Bozzai, Pecöl és Kenéz. A falusi iskoláknak is vannak előnyei, melyek a természetközeliségből fakadnak: a természet in vivo kutatásához a várostól messze kell menni, ami komoly szervezést és anyagi ráfordítást igényel, míg a falu határa gyalogosan is átléphető. (A nagyobb, jobban felszerelt városi iskolákban vagy éppen a pályázatból felépülő laborban ugyanakkor az in vitro módszerek alkalmazásának feltételei jobbak.) Megjegyezzük azonban, hogy az in vivo és az in vitro módszerek gyakorta kiegészítik egymást, ugyanakkor a kutatóhelyek között nem mindig akad olyan, hogy amely mindkét típusú kutatást egyszerre tenné lehetővé megfelelő szinten. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy több iskola tanulói – a falusi iskolákat is ideértve – egy-egy szakkör vagy akár speciális tanóra keretében komplex, elosztott kutatási feladatot végezzenek; így a két módszertani megközelítés közti különbségek mellett azt is megtanulják a diákok, mit jelent egy két vagy több intézmény bevonásával működő kutatási (mini-)projektben dolgozni.

 

A Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Általános Iskolája, 9766 Rum, Béke u. 20., távolság: 27 km. A művelődési központot, óvodát, könyvtárat és az iskolát működtető társulás eredendően az 1966-ban közös tanácsi igazgatás alá került Rum, Rábatöttös és Zsennye községek megállapodása alapján jött létre. Rum a városoktól tisztes távolságban található, egyfajta köztes helyzetben levő település, amely azonban jó közlekedési lehetőségekkel bír, így a beköltözők aránya is magas. Sőt összességében 18 településről járnak be diákok, 8 faluba iskolabusz indítása is szükségesnek mutatkozott. A nyugodtabb falusi környezetért sokan még az ingázást is vállalják. Ebben jelentős szerepe van annak is, hogy a korábbi TÁMOP, TIOP pályázatoknak köszönhetően az iskola infrastrukturális háttere jónak mondható, bár a korábbi tervezési hibák miatt több ponton felújításra, javításra szorul. Az iskola adottságai egyebekben Véphez hasonlóak, de a valós beiskolázási terület az ottani iskoláénál nagyobb.

 

Béri Balogh Ádám Általános Iskola, 9821 Győrvár, Balogh Ádám u. 14., távolság: 46 km. Beiskolázási területe 6 környező falut – Pácsony, Oszkó, Olaszfa, Hegyhátszentpéter, Petőmihályfa, Andrásfa – is lefed. Itt működik a Lyra Művészeti Iskola kézműves, tánc és furulya tanszaka, de van lehetőség sportra (pl. karate) is. A Hegyhát természeti adottságai turisztikai szempontból még kevéssé kihasználtak, a lehetőségek feltérképezése folyamatban van. Kérdés, hogy az iskola mindebben milyen szerepet tudna vállalni, erősítendő a falu kapcsolatait Vas megye többi részével: a vasúti és közúti közlekedés Szombathely irányába is jó, a falu kulturálisan – talán a kisebb távolság miatt  – mégis inkább Zalaegerszeghez és környékéhez húz. Közös programok, projektek szervezésével (ideértve az a természeti adottságok említett feltérképezéséhez köthető projekteket is, amennyiben azokba más, környező intézmények is hatékonyan be tudnak kapcsolódni) az észak felé irányuló kapcsolatok is erősíthetőek. A természeti adottságok megfelelő kiaknázásával ez az iskola (is) igen sokat nyerhetne, ehhez háttérként a pályázatból felépülő kutatóközpont jelentős segítséget adhat.